What is Biomass?

Types of Solar Panels
02/10/2016
ทำไม 2 ยักษ์ใหญ่วงการไอที แอปเปิ้ล-กูเกิ้ล ถึงมุ่งเข้าหาพลังงานแสงอาทิตย์ ?
20/10/2016

woodfuelsupplychainoption        Biomass is organic material that can store energy from nature. This energy can then be used to produce electricity. These organic compounds are derived from plants or animals, such as wood chips and agricultural waste. This includes sources such as crops, wood and other biodegradable leftovers found in all communities.

     ชีวมวล คือ สารอินทรีย์ที่เป็นกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาผลิตพลังงานได้ สารอินทรีย์เหล่านี้มาจากพืชหรือสัตว์ต่างๆ เช่น เศษไม้ ขยะ เศษวัสดุเหลือใช้ท่างการเกษตร ชีวมวลเหล่านี้มีแหล่งที่มาต่างๆ กัน อาทิ พืชผลทางการเกษตร เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม้และเศษไม้ หรือของเหลือจากชุมชน

      การทำไม้สับ เพื่อ เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโรงผลิตไฟฟ้าจากไม้เบญจพรรณ ไม้ยางพาราไม้ยูคาลิปตัส หรือไม้โตเร็วอื่นๆให้ค่าความร้อนสูง ค่าความชื้นต่ำเหมาะสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler)

ประโยชน์ของการทำไม้สับ

  • ให้พลังงานความร้อนสูง
  • ค่าความชื้นต่ำกว่าไม้สับทั่วไป
  • เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)หนึ่งในก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas)ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน (Global Warming)เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง (Carbon Offset)
  • ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า เชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิล เช่น น้ามัน เตา (Fuel Oil)ก๊าซธรรมชาติ (NGV)ก๊าซหุงต้ม (LPG)

biomass-boiler   โรงไฟฟ้าชีวมวล เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เศษวัสดุจากเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ กากหรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กากจากผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการแปรรูปแล้ว เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ กากปาล์ม กากมันสำปะหลัง ซังข้าวโพด กากและกะลามะพร้าว ส่าเหล้า เป็นต้น นำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า และพลังไอน้ำ ซึ่งอาจเป็นเศษวัสดุชนิดเดียว หรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ โดยชีวมวลแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป สำหรับโรงไฟฟ้าที่เลือกใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง เนื่องจากแกลบมีความชื้นต่ำ จึงให้ค่าความร้อนสูง และมีหลักการทำงานคล้ายกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

องค์ประกอบของชีวมวลหรือสสารทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ

ความชื้น (Moisture)  ความชื้นหมายถึงปริมาณน้ำที่มีอยู่ ชีวมวลส่วนมากจะมีความชื้นค่อนข้างสูง เพราะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ถ้าต้องการนำชีวมวลเป็นพลังงานโดยการเผาไหม้ ความชื้นไม่ควรเกิน 50 เปอร์เซ็นต์

ส่วนที่เผาไหม้ได้ (Combustible substance) ส่วนที่เผาไหม้ได้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ Volatiles matter และ Fixed Carbon Volatiles matter คือส่วนที่ลุกเผาไหม้ได้ง่าย ดังนั้นชีวมวลใดที่มีค่า Volatiles matter สูงแสดงว่าติดไฟได้

ส่วนที่เผาไหม้ไม่ได้ คือขี้เถ้า (Ash)ชีวมวลส่วนใหญ่จะมีขี้เถ้าประมาณ 1 -3 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นแกลบและฟางข้าว จะมีสัดส่วนขี้เถ้าประมาณ 10 -20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีปัญหาในการเผาไหม้และกำจัดพอสมควร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *