นอร์ตีส กรุ๊ป เปิดตัวแอพฯ “โซลาร์ลา”

The Power to light up minds
11/01/2017
Job Opening
13/01/2017

นอร์ติส กรุ๊ป เปิดตัวแอพฯ “โซลาร์ลา”

มาร์เก็ตเพลสโซลาร์เซลล์เจ้าแรกของไทย


ปัญหาภาวะโลกร้อนและการขาดแคลนทรัพยากรเป็นปัจจัยที่ทำให้ทั่วโลกหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้นในฐานะที่เป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน และเป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งด้วยภูมิประเทศของไทยที่อยู่ในเส้นศูนย์สูตร ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สูง ประกอบกับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาอย่างรุดหน้า ค่าใช้จ่ายในการลงทุนลดลงเรื่อยๆ บุคคลทั่วไปจึงหันมาสนใจพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

จากการเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้นดังกล่าว นอร์ติส กรุ๊ป (Nortis Group) กลุ่มผู้พัฒนา ผู้ลงทุน และผู้เชี่ยวชาญด้าน พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ในไทยและต่างประเทศ จึง ผลักดันพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) เข้าสู่ตลาด อี-คอมเมิร์ซ ด้วยการเปิดตัวแอพพลิเคชัน “โซลาร์ลา” (Solarlaa) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันที่จะเป็นทั้งมาร์เก็ตเพลส (Marketplace) สำหรับโซลาร์เซลล์เจ้าแรกในไทย และเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ ผู้ใช้โซลาร์เซลล์ เพื่อผลักดันให้คนไทยหันมาใช้พลังงานทางเลือก เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ประภารัตน์ ตังควัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นอร์ติส กรุ๊ป กล่าวว่า “ทำไมเราต้องซื้อไฟฟ้าหน่วยละ 4 บาท เมื่อมีทางเลือกอื่น ที่ทำให้ประหยัดกว่า ซึ่งหากใช้โซลาร์เซลล์แล้วจะสามารถประหยัด ค่าไฟฟ้าได้ถึง 20-30 เปอร์เซ็นต์ หากมีการใช้ไฟฟ้าในเวลา กลางวันด้วย ดังนั้น ในกรณีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการทำงาน ในเวลากลางวันอยู่แล้ว ย่อมจะสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้เต็มท และประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า ที่ผ่านมา คนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องโซลาร์เซลล์ อีกทั้ง ยังมีความกังวลเรื่องการติดตั้งอยู่มาก ท้ังเร่ืองราคา ความคุ้มทุน เราจึงพัฒนาแอพพลิเคชัน ‘โซลาร์ลา’ (Solarlaa) ขึ้นมา โดยยึด แนวคิด ‘User Friendly’ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทำให้ใช้งาน ได้สะดวกและง่ายที่สุด เพื่อเข้าถึงกลุ่มคนใช้ที่เป็น End User จริงๆ โดยจะโฟกัสไปยังตลาดบ้านเดี่ยวหรือหน่วยงานย่อย เพราะเป็น ฐานผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ของประเทศ”

ทั้งนี้หากมองถึงความต้องการของคนทั่วไปในเรื่องโซลาร์เซลล์จะพบว่ามี 3 ส่วน คือ ต้องการความรู้ ต้องการการบริการ และต้องการ โปรดักต์ ดังนั้น แอพพลิเคชันโซลาร์ลา จะตอบโจทย์ความต้องการ ครอบคลุมทั้ง 3 ส่วน กล่าวคือ การเป็นแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจ ติดต้ังโซลาร์เซลล์หรือผู้ที่ต้องการหาความรู้เก่ียวกับโซลาร์เซลล์ สามารถเข้ามาใช้ได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ สำหรับ ผู้ที่ยังกังวลเรื่องการติดตั้งอยู่มาก ทั้งเรื่องราคา ความคุ้มทุน ปัญหา การติดตั้ง โซลาร์ลาก็จะช่วยในการคำนวณค่าใช้จ่าย ความประหยัด และความคุ้มทุน รวมถึงหน่วยปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากโซลาร์เซลล์อีกด้วย

ไม่เพียงแต่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจเท่านั้น แอพพลิเคชัน โซลาร์ลายังเป็นมาร์เก็ตเพลสออนไลน์ เปิดช่องทางธุรกิจให้กับ ตลาดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ ตัวแทนจำหน่าย บริษัทออกแบบติดตั้ง และบริษัท ผู้รับเหมา โดยผู้ใช้สามารถหาข้อมูลและเปรียบเทียบราคาได้เอง เบ็ดเสร็จภายในแอพฯ เดียว และในอนาคตแอพพลิเคชันโซลาร์ลา จะพัฒนาเป็น “โซลาร์ คอมมิวนิตี้” (Solar Community) เพื่อเป็น พื้นที่สำหรับทั้งผู้ใช้และผู้ท่ีไม่ได้ใช้โซลาร์เซลล์มาแชร์ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

สำหรับการใช้งาน “โซลาร์ลา” นั้น สามารถใช้งานได้ง่ายๆ ทั้ง รูปแบบของเว็บไซต์ (www.solarlaa.com) และโมไบล์แอพพลิเคชัน (Mobile Application) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเพลย์สโตร์ (Play Store) บนระบบแอนดรอยด์ (Android) และแอพสโตร์  (App Store) บนระบบ iOS นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าใช้ผ่านทาง โซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมได้อีกด้วย

โดยมีวิธีใช้ง่ายๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอนเท่านั้น ได้แก่ 1.เลือก รูปแบบการติดตั้ง เช่น โรงงาน หลังคา บ้าน 2.ใส่ข้อมูลค่าไฟฟ้า แต่ละเดือน หรือขนาดพ้ืนท่ีติดต้ัง (ตารางเมตร) และ 3.สถานท่ี ติดตั้ง (จังหวัดหรืออำเภอ) โดยโปรแกรมจะช่วยคำนวณขนาด การติดตั้ง จำนวนหน่วยพลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้รายเดือน รายปี และแสดงผลเทียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน เช่น หลอดไฟ แอร์ ตู้เย็น ทีวี นอกจากนี้ ยังช่วยคำนวณต้นทุนการติดตั้ง ระยะเวลาคืนทุน และผลตอบแทนการลงทุนตลอดการใช้งาน และ ยังสามารถขอใบเสนอบริการเต็มรูปแบบของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจที่จะใช้บริการจาก ผู้ติดตั้งที่ดีที่สุดอีกด้วย โดยข้อมูลทั้งหมดจะแสดงผลเป็นกราฟิก ที่สวยงามเข้าใจง่าย

“หลังจากที่เราเปิดตัวแอพพลิเคชันนี้เมื่อเดือนกันยายน ปรากฏว่า มีการดาวน์โหลดแอพฯ ไปแล้ว 1.4 หมื่นครั้ง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ที่ผ่านมาคนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และมองว่าการติดตั้ง โซลาร์เซลล์เป็นการลงทุนที่สูง ไม่คุ้มค่า แต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนา ไปอย่างรวดเร็ว ท?าให้ราคาลดลงเรื่อยๆ ซึ่งจริงๆ แล้ว เพียงแค่ 3 – 4 ปีหลังจากติดต้ังก็คุ้มค่าแล้ว การท่ีแอพฯ มีการคำนวณต้นทุน การติดตั้ง การคืนทุนเพื่อให้เห็นระยะเวลาความคุ้มค่าโดยละเอียด ก็จะเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้ผู้คิดจะใช้โซลาร์เซลล์ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น และจะช่วยผลักดันให้คนไทยหันมาใช้โซลาร์เซลล์พลังงานทางเลือกน้ี เพิ่มมากขึ้นในอนาคต” ประภารัตน์กล่าวในตอนท้าย


ที่มา:นิตยสาร SME Start Up ISSUE 39 DECEMBER 2016

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *