ศักยภาพของประเทศไทย กับ พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์

เตรียมชงกพช.อนุมัติซื้อไฟฟ้าจากการประมูลพลังงานทดแทนแบบไฮบริด 1,000 เมกะวัตต์
26/01/2017
พลังงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เยียวยาปัญหาโลกร้อน
27/01/2017

พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ในประเทศไทย เริ่มมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้น จากเดิม ปี 2552 ประเทศไทย มีปริมาณการใช้พลังงาน 140,000 ล้านหน่วย โดยมีสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เพียงแค่ 6.8% แต่ในปัจจุบัน การใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เติบโตสูงขึ้น ถึง 12 % ศักยภาพด้านพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของไทย มากจาก

  1. ประเทศไทยเป็นพื้นที่มีปริมาณแสงอาทิตย์ตกกระทบ ค่อนข้างสูง พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดระหว่างเดือนเมษายน และพฤษภาคม โดยมีค่าอยู่ในช่วง 20 ถึ
    ง 24 MJ/m2 -day อกจากนี้ยังพบว่า2% ของพื้นที่ทั้งหมดได้รับรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปี ในช่วง 18-19 MJ/m2 -day จากการคำนวณรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพื้นที่ทั่วประเทศพบว่ามีค่าเท่ากับ 18.2MJ/m2 -day ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับโซนทวีปอื่นๆ
  2. รัฐบาลมีความตื่นตัว และส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์มากขึ้น โดยให้ในอีก 10 ปีข้างหน้า สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนของไทยจะต้องเพิ่มเป็น 25% โดยปัจจุบัน มีการสนับสนุนให้ผลิต Solar farm และ Solar Rooftop  มากขึ้น
  3. ในช่าง 2-3 ปีที่ผ่ามา มีบริษัทเอกชน มาลงทุนสร้าง พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในไทยมากขึ้น ทำให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์มาสู่ประเทศ
  4. และที่สำคัญที่สุด เรามีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรภูมิพลอดุลยเดช ที่ปูแนวทางการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ที่พระองค์ทรงปลูกฝังไว้ในโครงการพระ ราชดำริหลายโครงการให้เราได้มีแหล่งเรียนรู้

 

บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรภูมิพลอดุลยเดช

จะเห็นได้ว่า ศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ มีความพร้อมหลากหลายด้าน ทั้งภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย นโยบายรองรับ การลงทุนที่มากขึ้น และดำรงอยู่บนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้อนาคตของพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศเรา มีแสงสว่างที่เริ่มจะสดใสมากขึ้นเรื่อยๆ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *