Wisit Wongchaianukul

02/10/2016

What is Biomass?

        Biomass is organic material that can store energy from nature. This […]
01/10/2016

สถาณการณ์พลังงานของโลก

สถานการณ์ การใช้พลังงานทดแทน เพื่อผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ในปัจจุบัน มีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยพลังงานทดแทนต่างๆ ถือเป็นทางเลือก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการผลิตกระแสไฟฟ้า คำว่า พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่ใช้ทดแทนพลังงานจากฟอสซิล เช่น […]
01/10/2016

กฟผ. ขยายสายส่ง รองรับพลังงานหมุนเวียน!!

กระทรวงพลังงานกางแผนระบบสายส่ง 6 สายใน 3 ภูมิภาค พร้อมรองรับพลังงานทดแทนทั้งประเทศได้ 5,180 เมกะวัตต์ นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ.ได้หารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) […]
01/10/2016

The Truth You Didn’t Know About Solar Energy

It was one of the big themes at the World Energy Future Conference in Abu […]