Knowledge Base

02/10/2016

How do solar panel work?

What are solar panels? Typically, they are rectangular or square, plate-like structures made up of […]
02/10/2016

Types of Solar Panels

Monocrystalline solar cells This type of solar cell is made from thin wafers of silicone […]
02/10/2016

What is Biomass?

        Biomass is organic material that can store energy from nature. This […]
27/10/2016

10 Things You Need to Know about Solar PV

พลังงานแสงอาทิตย์วันนี้ เป็นจริงแล้ว วิกฤตของพลังงาน เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นทุกปี และพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้านั้น ก็มีโอกาสที่จะหมดไปจากโลกในอนาคตได้ ทำให้เราต้องมองหาพลังงานทดแทนจากแหล่งอื่น ตัวอย่างของแหล่งพลังงานที่ได้รับความสนใจอย่างมากและมีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนามาอย่างตลอดก็คือ พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ได้มาจากกระบวนการที่ทำการแปลงพลังงานของแสงอาทิตย์ ให้มาสะสมอยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้า […]